Proje Açıklaması

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı / Sürekli İş Göremezlik Derecesi / Maluliyet Oranına Göre Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması

İş kazası sonucu oluşan maluliyet % 10 ve üzerinde ise sigortalının ortalama günlük kazancı, meslekte kazanma gücü kayıp oranı ve kusuru esas alınarak SGK tarafından yapılan hesaplamaya göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

Meslekte kazanma gücü kaybına bağlı sürekli iş göremezlik gelirinin miktarını, sigortalının, işverenin ve üçüncü şahısların sorumluluğu belirler. Bu belirleme de aylık gelir, maluliyet oranı ve kusur ana unsurlardır.

Aylık gelirde kaza tarihten önce ki 12 ayın son 3 ayı içerisinde çalıştığı gün sayısı ve bu günlere ait bildirilen prim toplamı esas alınır. Brüt maaş üzerinden hesaplama yapılır.

12 ay çalışmayan kişiler de ise işe başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki süre dikkate alınır.

Hesaplama da prime esas kazançların toplamı bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünerek günlük ve aylık kazanç tespit edilir. Pirim, ikramiye gibi benzer ödemeler de bu hesaba dahil edilir.

Çalışmaya başladığı gün iş kazası geçiren sigortalı kişiler de ise aynı ya da emsal işte çalışan ve benzer işi yapan birinin günlük kazancı esas alınır.

Günlük kazançları alt sınırın altında olan ve ücretsiz çalışan sigortalıların ortalama günlük kazanç miktarı alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırın üstünde olanların ise üst sınır üzerinden hesaplanır.

Ayrıca Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi olan ya da olmayan ülkeler de işverenlerin yurt dışındaki işyerlerinde çalışanlar için alt üst sınırlar farklıdır.

Ücret, ikramiye, zam, tazminat gibi ödemelerin hesabında ise idari ve adli kurumların verdikleri kararlar doğrultusunda son üç aylık dönem dikkate alınır.

Maluliyet de ise kazaya bağlı tespit edilen oran dikkate alınır. Maluliyetin tam olması ya da başkasının yardımına muhtaç olması durumun da ise tam oran dikkate alınır. Maluliyet oranlarının ilerde artması ya da azalması durumlarında ya da birden çok iş kazası veya meslek hastalığı durumlarında ise yeni oran dikkate alınır. 

Geliri belirleyen diğer unsur ise işverenin ya da sigortalının kaza da ki kusur oranıdır. Sigortalının kusuru yoksa tam ödeme, kusuru varsa kusur oranında eksik ödeme yapılır.

Sigortalının iş kazası nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması gelirinden indirim yapılmasına neden olur. Tedavi süresi ve artan iş göremezlik oranına göre dörtte birine kadar düşürülür.

Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan sigortalının geliri, kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadar düşürülür. İspat edilemediğin de ise yüzde beş oranında kesinti yapılır.

Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, SGK’nin yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya sürekli iş göremezlik gelirinin yarısı ödenir.

Trafik kazalı iş kazası sonucu sürekli iş göremez duruma düşenlere bağlanacak gelirlerinde, olayın mahkemeye intikal etmiş olması durumunda, mahkeme ya da SGK tarafında belirlenen kusur oranları esas alınır. Olayın mahkemeye intikal etmemiş ve kusur oranının hiçbir şekilde tespit edilemediği durumlarda ise asli kusur için % 75 oranı, tali kusur için % 25 oranı esas alınır.

Sürekli iş göremezlik geliri bu üç husus dikkate alınarak hesaplanır. Öncelikle ortalama bir günlük kazanç bulunur. Bu miktarın 30 ile çarpılmasıyla da aylık kazanç bulunur.

Sürekli başka birinin yardımına muhtaç iş göremezlik de aylık kazancın % 100’ü oranında gelir bağlanır.

Sürekli tam iş göremezlik de yani meslekte kazanma gücü kaybı oranı % 100 ise aylık kazancın % 70’i oranında gelir bağlanır.

Sürekli kısmı iş göremezlik de ise aylık kazancın % 70’i oranına ek olarak sürekli iş göremezlik oran miktarı da düşülerek gelir bağlanır.

İş kazası sonucu geçici iş göremezlik ödeneği alınmadı ise kaza oluş tarihinden, alındı ise son ödemenin yapıldığı ayı takıp eden aybaşından başlayarak sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Eş deyimle istirahat raporlarının alınıp alınmaması ve süreleri belirleyicidir.

Sürekli iş göremezlik geliri süreklidir. Kendi adınıza ya da başkası adına çalışmanız, emekli olmanız bu durumu değiştirmez. Ancak SGK kontrol istedi ise bu kontrol sonucu maluliyet % 10 altına düşmesi durumunda gelir kesilir.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar emekli olduktan sonra da sürekli iş göremezlik geliri almaya devam eder. Ama bu iki farklı maaştan yüksen olanının tamamı diğerinin ise yarısı alınır.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engellilik oranı tıbbı tespitleri yapan doktoru ile sürekli iş göremezlik hesabı için planlama yapıyor, iş kazası ile ilgili belgeleri topluyor, iş kazası tespiti için tahkikat başlatıyor, kazayı bilgi formlarıyla beyan ediyor, sürekli iş göremezlik geliri talep ediyor, sağlık kuruluşlarına sevk alıyor, maluliyeti öngörüyor, sürekli iş göremezlik geliri için yapılan hesaplamanın doğru olup olmadığını tespit ediyor, oran ya da ortalama günlük gelirinin yeniden belirlenmesi durumunda yeniden hesaplama yapılmasına sağlayarak sürekli iş göremezlik geliri alabilmeniz için gerekli olan bütün işlemlerinizi takip ediyor.